Jana Costers hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

  • De verantwoordelijke voor de verwerking, Jana Costers, Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  • De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: Klantenbeheer, verwerking van bestelling, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, marketingdoeleinden,… .
  • U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jana Costers, Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst, hi@janacosters.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:

  • U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Jana Costers, Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst, hi@janacosters.be

  • Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Jana Costers kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar janacosters.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en dit voor een periode van 26 maanden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy Policy – Get Lucky Survey

Laatste update Maart 01, 2022

Contactgegevens:
Jana Costers, Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst
BE 0731658033
Phone: +32 (0)497 17 23 96
E-mail: hi@janacosters.be

Door deel te nemen aan de Get Lucky Survey stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, neem dan niet deel aan de Get Lucky Survey.

1. Inleiding

Jana Costers, met maatschappelijke zetel te Wijngaardstraat 8, 9300 Aalst, ondernemingsnummer 0731658033 (hierna “Jana”, “wij/wij” of “ons/onze”) verbindt zich ertoe als verwerkingsverantwoordelijke de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46 / EC (“AVG”), evenals alle toepasselijke nationale wetten die deze implementeren (“Toepasselijke privacywetten”).
In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) voor de Get Lucky Survey leggen we uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u deelneemt aan de Get Lucky Survey (hierna “Deelnemer”, “u” of “uw”), wat uw rechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen. Als je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.
Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring hebben termen als “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerker” en “verwerkingsverantwoordelijke” de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Toepasselijke Privacywet.

2. Overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door Jana

Hieronder geven we een overzicht van de soorten persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de Get Lucky Survey, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de toepasselijke rechtsgrond.

2.1. Persoonlijke gegevens
In het kader van de Get Lucky Survey verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van Deelnemers:
Alle geschreven tekst ingevoerd door de deelnemer van de Get Lucky Survey, naam en adres, e-mailadres.
2.2. Doeleinden en rechtsgrond
Wij verzamelen en verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens van Deelnemers voor de volgende doeleinden:
• Het beheer en de organisatie van de Get lucky Enquête: deze verwerkingen gebeuren op basis van uw toestemming.
• Het leveren/toekennen van de prijs.
• Opvolging en analyse van de resultaten: deze verwerkingen gebeuren op basis van ons gerechtvaardigd belang;
• Wij verwerken de door het gebruik van cookies verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving, hetzij op basis van uw voorafgaande toestemming (dus voor niet strikt noodzakelijke/functionele cookies) hetzij op basis van onze toekenning/toekenning (dus voor strikt noodzakelijke / functionele cookies). Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
Houd er rekening mee dat wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonlijke gegevens te verstrekken ons kan beletten u te laten deelnemen aan de Get Lucky Survey.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer aan de Get Lucky Survey, worden uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgegeven.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens bewaard totdat we de winnaar van dit project/deze enquête hebben bekendgemaakt. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze anonimiseren.
Jana anonimiseert persoonsgegevens in het kader van de Get Lucky Survey direct en automatisch. Zodra de deelnemer aan de Get Lucky Survey zijn persoonlijke gegevens zoals naam en e-mail en/of geschreven tekst invoert, wordt deze automatisch door Jana geanonimiseerd. Het enige gebruik van deze persoonlijke informatie is om de winnaar van deze Get Lucky-enquête te informeren en zal niet worden gekoppeld aan gegevens/geschreven tekst die wordt onthuld of gegeven in deze Get Lucky-enquête.
Indien wij uw gegevens toch voor een langere periode willen bewaren, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 8 hieronder.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Jana doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen. Ook het aantal medewerkers binnen Jana dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze medewerkers zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien krijgen deze medewerkers slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze deze nodig hebben om hun taken in het kader van de Get Lucky Survey naar behoren uit te voeren.

6. Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Voor zover van toepassing en in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywet, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Jana in het kader van de Get Lucky Survey:
• U kunt inzage vragen in en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt;
• U kunt ook verzoeken om correctie of aanvulling van alle persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn;
• U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen.
U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door contact op te nemen met Jana op het onderstaande e-mailadres (titel 9)
Als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
• U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres hi@janacosters.be. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

7. Aanpassingen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. De datum van de laatste aanpassing vindt u altijd bovenaan dit Privacy Statement. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, zullen we passende stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

8. Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring, voor klachten of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via hi@janacosters.be